Pārvērtējošā konsultēšana (PK) - brīvprātīgs sadarbības process starp konsultantu un klientu, kura gaitā tiek risinātas kādas klienta grūtības.

Konsultants šajā procesā klientu pieņem, atbalsta un iedrošina, palīdz saskatīt grūtību cēloņus, kā arī palīdz klientam pašam nonākt līdz iespējamiem risinājumiem
  • apzināt savus iekšējos resursus,
  • iemācīties pieņemt sevi un otru
  • atpazīt emocijas, iemācīties tās izlādēt,
  • tikt galā ar zaudējumu, stresa situācijās
  • Tikt galā ar manipulācijām, bezspēcību
  • Būt patiesam pret sevi un otru
  • Iemācīties runāt dialoga valodā
  • veidot attiecības, kas balstītas uz cieņu un mīlestību
PK ietver sevī virkni prasmju, kuras tiek lietotas konsultēšanas procesā. Tās sākotnēji izstrādāja Hārvijs Džekins Amerikā 60. gadu beigās un nosauca to par „Pārvērtējošo konsultēšanu”. Hārvijs tolaik izstrādāja konsultēšanas vispārīgās vadlīnijas. PK joprojām ir ārkārtīgi populāra psiholoģiskā atbalsta metode Amerikā un Anglijā.

Ar PK nodarbojas īpaši apmācīti konsultanti, kas apguvuši PK metodi kā psiholoģiskā atbalsta metodi. Latvijā šādas konsultēšanas zināšanas un prasmes, iegūstot LR Izglītības ministrijas apliecinātu izglītības dokumentu, var iegūt skolā Alter Ego.

Ar ko atšķiras vizīte pie psihologa, psihoterapeita vai psihiatra ar darbu pie pārvērtējošā konsultanta?


Visi speciālisti strādā ar psiholoģiskām metodēm, kas balstītas uz pieņemšanu, empātisku attieksmi, jūtu atspoguļošanu , emociju izlādi, izpratni, aktīvo klausīšanos.
Psihologs – speciālists ar pilnu psihologa izglītību. Speciālists ar padziļinātām zināšanām par cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem.. Konsultēšana vērsta uz traucējumu izpratni, mazināšanu, novēršanu, kā arī resursu atklāšanu un pilnveidošanu, veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus.
Psihoterapeits ir speciālists, kurš ir ieguvis atbilstošu izglītību kādā no psihoterapijas virzieniem. Psihoterapeita pamatizglītība var būt psihologs, sociālais darbinieks, pedagogs, teologs, filozofs, ārsts u.c. Līdzīgi kā psihologam, psihoterapeita darbs ir sniegt psiholoģisku palīdzību - izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt klientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.
Salīdzinājumā ar psiholoģisko konsultēšanu psihoterapija ir ilgstošāks un dziļāks darbs, kas vērts uz klienta personības izmaiņām. Dziļāks darbs nozīmē pētīt, apzināties un saprast visu klienta personību (nevis tikai vienu problēmu) un psiholoģisko grūtību iemeslus. Bieži grūtību iemesli ir slēpti, tādēļ ir nepieciešams ilgāks laiks, lai tos spētu apzināties. Cilvēka personība veidojas ilgā laika posmā, tādēļ nav iespējams dažās konsultācijās panākt ilgstošas personības izmaiņas. Atkarībā no izvirzītajiem terapijas mērķiem, psihoterapija var būt vairākus mēnešus un pat gadus ilga.
Psihiatrs strādā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiskas saslimšanas. Psihiatrs ārstē psihiskās slimības, izmantojot bioloģiskās metodes un ķīmiskās vielas – zāles.
Savukārt konsultants ir cilvēks, kurš saskaņā ar speciālu apmācības programmu ir apguvis pārvērtējošo konsultēšanu – mācību, kas sevī ietver 3 pašpalīdzības metodes . Darba metode ir izveidota kā psiholoģiska treniņprogramma
- radīta apvienojot trīs praktiskās psiholoģijas metodes: pārvērtējošā konsultēšana (HarveyJackins, Re-evaluation Counselling, ASV); procesuāli orientētā psiholoģija (Arnold Mindell, ProcessWork, ASV); un psiholoģiskā konsultēšana
(A.Л.Лихтарников, Е. Н. Чеснокова, Psychological Counselling,Krievija).
/Citējot. Lilita Danilāne/
Pārvērtējošā konsultēšana ir kā treniņprogramma, kurā starp klientu un konsultantu, ir kā mācību stunda, kurā klients pakāpeniski apgūst prasmi palīdzēt sev un ar laiku šīs zināšanas prast izmantot strādājot pašam ar sevis izzināšanu un darbā ar citiem.
Konsultēšanā tiek runāts par konkrētu situāciju un konkrētu grūtību. Psihologs un pārvērtējošais konsultants var strādāt, piemēram, ar tādām grūtībām kā traucējošas izjūtas jeb tā saucamie distresi – dažāda rakstura bailes, trauksmes sajūta, greizsirdība, dusmas, agresija, nepilnvērtības sajūta (tipiskais „neesmu pietiekami labs”), vientulības izjūta u.c. Ja ir grūtības veidot ilgstošas draudzīgas, mīlestības pilnas, intīmas attiecības, grūtības bērnu audzināšanā, nesaskaņas darbā, izvēles grūtības, problēmas ģimenes dzīvē vai citas līdzīga rakstura grūtības - pie psihologa un pārvērtējošā konsultanta var doties ar jebkuru psiholoģisku grūtību.
Pārvērtējošais konsultants, kurš pilnībā apguvis un veiksmīgi pielieto iegūtās zināšanas praksē, arī var ietekmēt klienta personības struktūras izmaiņas un to funkcionēšanas veidu, cik tālu to ļauj un izvēlas pats klients. Tas pamatojams ar pārvērtējošās konsultēšanas kā pašpalīdzības metodes ne vien pielietojumu attiecībā pret konsultējamo klientu, bet arī šo zināšanu un prasmju nodošanu tālāk. Tas nozīmē, ka būtībā katra konsultācija starp klientu un konsultantu ir kā mācību stunda, kurā klients pakāpeniski apgūst prasmi palīdzēt sev un ar laiku šīs zināšanas prast izmantot strādājot pašam ar sevis izzināšanu un darbā ar citiem.